Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw

De Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw is op 2 november 2021 opgericht met als doel het beheren van het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw. Dit fonds wordt hoofdzakelijk gevoed door financiƫle bijdragen van participanten in het Windpark Nij Hiddum-Houw. Met die bedragen worden initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in een gebied binnen een straal van zes kilometer van het Windpark, gelegen binnen het numerieke postcodegebied van de dorpen Kornwerderzand, Cornwerd, Zurich, Pingjum, Kimswerd, Arum, Witmarsum, Schettens, Wons, Schraard, Longerhouw, Makkum, Idsegahuizum, Piaam en Exmorra.

De gronden en voorwaarden voor subsidieverstrekking zijn vastgelegd in het Reglement Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw, dat is vastgesteld door de Omgevings Advies Raad (OAR). De criteria die het fondsbestuur hanteert bij de beoordeling van aanvragen, zijn daarop gebaseerd. Als de financiƫn het toelaten, zijn er jaarlijks tenminste vier aanvraagrondes. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria.

De subsidies zijn bestemd voor projecten die relevant zijn voor veel bewoners, voldoende draagvlak hebben in de omgeving en activerend werken naar andere bewoners. Projecten gericht op het realiseren van de energietransitie en dus op energiebesparing en verduurzaming, hebben prioriteit. Algemene informatie is te vinden op de site www.gebiedsfondsnhh.frl. Daarop worden ook de jaarverslagen van de stichting gepubliceerd.