Zo werkt het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw

Zo werkt het gebiedsfonds

Het GebiedsFonds Nij Hiddum-Houw ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in het gebied binnen een afstand tot zes kilometer van Windpark Nij Hiddum-Houw. Dat is het gebied binnen de postcodes van de dorpen Kornwerderzand, Cornwerd, Zurich, Pingjum, Kimswerd, Arum, Witmarsum, Schettens, Wons, Schraard, Longerhouw, Makkum, Idsegahuizum, Piaam en Exmorra. De initiatieven moeten duurzaam zijn, een maatschappelijk belang dienen en lokaal draagvlak hebben. Het fonds wordt beheerd door de Stichting met dezelfde naam. Het startkapitaal van € 92.000 wordt jaarlijks aangevuld met een afdracht uit het rendement van het windpark, ca. € 54.000. Daarvan mag maximaal tien procent worden bestemd voor bestuurskosten, waarvoor een begroting wordt opgesteld.

Aanvragen kunnen worden ingediend door natuurlijke en rechtspersonen. Personen of groeperingen die zich voornamelijk in politieke of levensbeschouwelijke zin willen profileren zijn uitgesloten van deelname. De aanvragen moeten passen binnen de doelstellingen. Maatschappelijk belang en draagvlak moeten worden aangetoond. Het beoogde resultaat, hoe dat te bereiken en op welke termijn, moeten duidelijk zijn omschreven. Initiatieven en/of activiteiten die discriminatie opleveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of enige andere grond, komen niet voor subsidie in aanmerking. Onder discriminatie valt niet het opheffen van maatschappelijke achterstanden.

De aanvragen moeten relevant zijn voor veel bewoners, voldoende draagvlak hebben in de omgeving en activerend werken naar andere bewoners. Het geld hoeft niet evenredig verdeeld te worden over het gebied, maar een redelijke spreiding over een aantal jaren wordt wel nagestreefd. Om het fonds niet te snel uit te putten, geldt daarom als richtlijn een maximum bijdrage van € 5.000 per aanvraag. Beargumenteerde uitzonderingen zijn mogelijk, als de financiën het toelaten. Aanvragen gericht op het realiseren van de energietransitie, op energiebesparing en verduurzaming hebben prioriteit. Met de realisatie van het plan waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, moet in principe binnen zes maanden na toekenning worden begonnen. Als de financiën het toelaten is een stimuleringsbijdrage of ondersteuning in voorbereidingskosten, mits goed gemotiveerd, niet uitgesloten.

De data waarvoor plannen kunnen worden ingediend, worden tijdig bekend gemaakt. Op de website www.gebiedsfondsnhh.frl staat een inschrijvingsformulier. Met het indienen van een aanvraag verklaart de inschrijver zich akkoord met de procedure, die in het Fondsreglement is vastgelegd. De werkwijze van het bestuur is op dat reglement gebaseerd. Op basis van de noodzakelijke gegevens – projectplan, begroting en dekkingsplan – beoordeelt het bestuur de aanvragen en de uitvoerbaarheid. Een aanvraag komt niet in aanmerking voor volledige financiering als het ook gerealiseerd kan worden door reguliere geldverstrekkers of andere organisaties op basis van marktconforme voorwaarden. Een aanvraag die naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan de criteria, wordt niet in de selectieprocedure betrokken. De aanvrager krijgt daarover schriftelijk bericht.

Als er voldoende vrij besteedbare liquide middelen zijn, komt het bestuur van het GebiedsFonds tenminste vier keer per jaar bijeen om ingediende aanvragen te selecteren en te beoordelen. Na de bestuursvergadering wordt bekend gemaakt welk initiatief, of welke initiatieven, subsidie ontvangen.

De beoordelingscriteria

1. Het primaire criterium is de toetsing van het project op duurzaamheid. Te denken valt dan o.a. aan:

a. Planet (milieu). Bevordert het initiatief een schoon en gezond milieu (bijv. door energietransitie, opruimacties, etc.) voor toekomstige generatie(s); bevordert het de biodiversiteit in de natuur (bijv. aanleg wildbloemenweide).

b. People (mensen). Bevordert het initiatief een gezonde “levende” gemeenschap; sociale verantwoordelijkheid, gelijkheid, toegankelijkheid voor velen.

c. Prosperity (welvaart). Is de aanpak gefocust op kostenbeheersing, economische haalbaarheid (op de lange termijn), innovatieve financiering.

d. Participation (deelneming). Zijn (alle) belanghebbenden op de hoogte van het project en kunnen ze er ook aan deelnemen.


2. Het tweede criterium betreft de toetsing op het maatschappelijk belang van het project.


3. Het derde criterium is de toetsing of het project wordt gesteund door een substantieel deel van de bewoners.


Niet in aanmerking komen aanvragen met betrekking tot:

A. initiatieven die niet aansluiten bij de missie en doelstellingen van het fonds;

B. initiatieven buiten de geografische reikwijdte van het fonds;

C. initiatieven met een primair (partij-)politieke of religieuze doelstelling;

D. initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties;

E. initiatieven ter dekking van kosten behorend tot de reguliere exploitatie van de aanvrager(s);

F. initiatieven die exclusief de aanschaf van materialen en/of inventaris tot doel hebben;

G. initiatieven met een louter commerciële doelstelling;

H. initiatieven waarbij de kosten disproportioneel hoog zijn in verhouding tot de baten;

I. initiatieven voor de ontwikkeling of verbetering van websites of applicaties waarbij geen sprake is van substantiële impactverbetering;

J. initiatieven ter dekking van kosten voor (lokale) evenementen, feesten, festivals, jaarmarkten/-feesten of jubileumactiviteiten;

K. initiatieven die op het moment van indienen al zijn gestart.

Aanvragen die zijn ingediend zonder de benodigde bijlagen en/of waarvan het uittreksel handelsregister (KvK) ouder is dan 12 maanden worden niet in behandeling genomen.