Bestuursgegevens

Contact via keuze secretariaat van het contactformulier.

Voorzitter: Mw. J. Liemburg

Secretaris: Dhr. T. Brouwer

Penningmeester: Dhr. R. Bolkestein

Overige bestuursleden: Dhr. K. Elgersma; dhr. H. Giliam; dhr. P. de Vlugt; dhr. M. Wilms

Het bestuur houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De rol van het bestuur is nader uitgewerkt in de statuten van de Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw.

Rooster van aftreden

  • Voorzitter Mw. J. Liemburg in 2025
  • Vertegenwoordiging Pingjum, dhr. H. Giliam, in 2025
  • Vertegenwoordiging Schraard, in 2025
  • Vertegenwoordiging Zurich, dhr. T. Brouwer, in 2026
  • Vertegenwoordiging Cornwerd, dhr. M. Wilms, in 2026
  • Vertegenwoordiging Kornwerderzand, dhr. P. de Vlugt, in 2027
  • Vertegenwoordiging Witmarsum, dhr. R. Bolkestein, in 2027
  • Vertegenwoordiging Wons, dhr. K. Elgersma, in 2027

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Onder een jaar wordt in deze verstaan: een kalenderjaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Bij het eerste op te stellen rooster van aftreden kan worden afgeweken van de hiervoor bepaalde termijn om te voorkomen dat alle bestuurders tegelijk aftreden.